Bestellingen en retourneren

Over het retourneren van bestellingen/producten:

Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 14 dagen. De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen 14 dagen de artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in originele verpakking te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van DICA Fashion over de staat van de producten, wordt binnen 14 dagen het geld van de koper teruggestort.

Over de garantie:

DICA Fashion garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.

Elk gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een normaal en oordeelkundig gebruik, zal door DICA Fashion op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode van een maand na aankoop, het artikel gratis worden vervangen. Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is DICA Fashion eveneens gerechtigd om voor teruggave van de aankoopprijs van de klant te kiezen.

Ingeval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel op kosten van DICA Fashion te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek.

DICA Fashion is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door DICA Fashion geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van DICA Fashion. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van DICA Fashion.

Over terugbetalingen:

Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door DICA Fashion gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald.